El dia 24 de maig estam citats per elegir un nou Govern. Ara és el moment idoni per reflexionar sobre les actuacions en matèria educativa d´aquests darrers quatre anys.

Una de les poques virtuts d´aquesta legislatura, en matèria educativa, ha estat la de fixar les línies vermelles que mai han de ser traspassades. Si sabem el que mai s´ha de tornar fer, podrem construir amb més eficàcia el futur de l´educació a la nostra societat.

Mai més es pot tornar a generalitzar a tot l´ensenyament un projecte sense comptar amb els recursos necessaris, sense l´experimentació i el debat previ i sense el consens amb tota la comunitat educativa. Governar en matèria educativa no significa aplicar el programa electoral del partit guanyador, sinó dialogar cercant complicitats, recollir l´opinió dels experts i modular la seva posada en marxa per afavorir la formació dels alumnes i evitar, al màxim, les disfuncions.

Mai més es pot legislar contra una determinada cultura. Sempre s´ha d´afavorir el foment i el coneixement de tots els elements culturals d´un país. Els alumnes han de beneficiar-se de la riquesa cultural de la nostra terra i, per això quan finalitzen l´ensenyament obligatori han de conèixer la cultura i la llengua pròpia a un nivell semblant a la cultura i la llengua de tot l´Estat. I aquest fet no s´ha d´interpretar com un entrebanc, sinó com una riquesa i un privilegi cultural en la formació dels joves del país.

Mai més es pot implantar l´ensenyament en llengües estrangeres sense disposar dels recursos necessaris, d´un pla de formació adreçat als docents i de la corresponent autonomia del centre. Mai a costa de la rebaixa dels continguts de les assignatures. L´èxit escolar i la disminució de la taxa d´abandonament dels estudis han de ser els objectius prioritaris de l´ensenyament en aquestes illes. I aquests objectius han de ser compatibles amb el necessari aprenentatge de les llengües estrangeres.

Mai més es poden emprar els expedients disciplinaris contra el professorat per motius d´estratègia política. La cultura, l´educació no es pot fomentar a partir d´un clima d´inseguretat i de coacció, ja que l´única cosa que provoca és l´enfrontament. El Govern ha de donar confiança i formació als equips directius i professors perquè desenvolupin els programes de les matèries i gestionin adequadament els centres.

Mai més s´ha d´impulsar des del govern una campanya de desprestigi contra el professorat, acusant-lo de fer política a les aules i de ser l´únic responsable del fracàs escolar dels alumnes. Educar és una tasca complexa, molt difícil i requereix, per tant, de l´ajut de tothom; pares, mares, administració i societat civil.

Mai més s´han de desenvolupar polítiques de personal basades en l´abús de poder. Els concursos han de ser públics regulats d´acord amb les normes i amb la transparència suficient per acabar amb les pràctiques clientelars en l´administració.

Mai més s´han de resoldre convocatòries de directors sense tenir en compte l´opinió de la comunitat educativa del centre. Aplicar la normativa no ha de ser sinònim de triar a la persona que vulgui l´Administració sinó que ha de ser una garantia per anomenar a la persona més capacitada professionalment per dirigir un centre.

Mai més s´ha de cessar arbitràriament tot el col·lectiu d´inspectors accidentals d´educació i mai més s´han de convocar concursos d´inspectors sense complir amb els requisits legals establerts. L´anulació de l´anterior convocatòria ha provocat que el departament d´Inspecció es trobi amb una precarietat laboral inacceptable que agreuja la difícil problemàtica de la implantació de la Llei d´Educació (Lomce).

La necessària autonomia de centre ha d´anar acompanyada d´una política d´avaluació, control i assessorament per part del departament d´inspecció i aquestes actuacions només es poden dur a terme si es compta amb els recursos humans adients. La selecció per aquesta delicada tasca s´ha de realitzar amb el millor mecanisme i aquest és el del concurs-oposició.

En definitiva, l´Associació d´Inspectors d´Educació de les Illes Balears exigeix una Administració que treballi juntament amb els professionals de l´ensenyament per aconseguir una educació de qualitat per a tots els alumnes de les Illes Balears.

Només des del consens, el diàleg, l´esforç, l´exigència, el rigor i el pacte educatiu es podrà edificar un model que permeti una societat competitiva, moderna i feliç.

Aquest ha de ser el repte que s´ha d´assumir governi qui governi.