Resum del curs / Resumen del curso

L'objectiu d'aquest curs és trobar eines i metodologies que fomentin al teu equip el compromís, la cohesió i la comunicació deixant de posar pegats a alguna cosa que ja no funciona, anant a l'arrel del problema.Hem heretat un model de crear, construir i liderar empreses que està obsolet. Continuem creant empreses per poder satisfer necessitats i models del segle XIX.Com hi posem solució? Treballant des de dins per després poder anar cap a fora com a empresa. Crear una cultura empresarial que faci que les persones del teu equip estiguin motivades, plenes i trobin el benestar, és possible.

Hemos heredado un modelo de crear, construir y liderar empresas que está obsoleto. Seguimos creando empresas para poder satisfacer necesidades y modelos del siglo XIX.Hoy en día vemos que en las empresas hay falta de compromiso, un lidrazgo paternalista, equipos que no son autónomos ni responsables...¿Cómo ponemos solución a esto? Trabajando desde dentro para después poder ir hacia fuera como empresa. Crear una cultura empresarial que haga que las personas de tu equipo estén motivadas, plenas y encuentren el bienestar, es posible.

A qui va dirigit / Aquién va dirigido

Prioritàriament a persones en edat laboral empadronades a Palma que estiguin en procés de recerca de feina.

Prioritariamente a personas en edad laboral empadronadas en Palma que estén en proceso de búsqueda de empleo

Imparteix/Imparte: Ramón Cañas