Fa devers vint anys es va produir un moviment important a les escoles d´Eivissa i del conjunt de les Balears per millorar les capacitats lingüístiques de l´alumnat. Es tractava d´avaluar l´entorn, el medi social i d´altres elements per tal d´elaborar el Projecte Lingüístic de Centre (PLC). Érem a punt d´assumir les competències en Educació. Aquesta etapa va servir per consolidar el català a l´ensenyament. Posteriorment, el PLC s´ha anat modificant i adaptant a les noves necessitats. Per exemple, s´hi ha introduït l´ensenyament en anglès i s´ha reforçat al llarg dels anys.

Amb temps, dedicació i esforços de pares i mares, professorat i Aadministració, s´havia generat un consens, del tot bàsic per poder realitzar una bona feina educativa. A poc a poc, s´anaren creant centres nous i, paral·lelament, s´anaren implementant nous recursos, com ara els que tenen a veure amb les tecnologies de la informació i la comunicació. I, així, el percentatge de fracàs escolar baixà d´un 43% a un 32% (encara molt alt). Quedava molta feina per fer.

Aquesta legislatura, un nou Govern ho ha volgut trastocar tot de colp. Primer, amb un decret sobre multilingüisme, que els centres podien adoptar voluntàriament. Va ser un fracàs, i de seguida passaren a treure un decret perquè es pogués triar llengua al primer ensenyament. Com que el 83% dels pares es decantaren per mantenir la situació que hi havia, varen passar a la tercera fase, i tragueren el TIL, que engloba els dos anteriors: tres en un! Aquest caos de decrets es produí dins un ambient de crispació per retallades de pressupost, menys beques, menys professors, augment de les ràtios d´alumnes per aula...

I ara vegem un exemple concret d´una escola també concreta, per veure com ha anat l´aplicació del polèmic decret. Seguint les directrius del TIL, allà pel mes de maig, es redacta un nou projecte lingüístic, adaptant-se al que diu el TIL. Ja hi ha moltes veus que apunten que està mal fet i que no es pot aplicar, però els mestres són gent seriosa i tiren endavant. Aproven el projecte -redactat pel claustre i l´Apima- amb un 94% de pares i mares a favor, un 16 de juny. El 21 de juny, tot aprovat, s´envia a Palma. El 24 de juny els tècnics de la conselleria donen el vistiplau i envien el projecte als serveis d´inspecció. Tot en ordre, i fent el seu camí. A l´escola, tranquils i resignats a aquests canvis, demanen un mestre per impartir Música i Plàstica en anglès. El 28 de juny, dia de l´últim claustre, la inspecció també dóna el seu vistiplau. Comencen les vacances d´estiu.

El dia 8 de juliol telefonen a l´escola des de la conselleria d´Educació demanant per la directora, que en aquell moment no hi és. Diuen que s´han de fer reformes al projecte lingüístic. Qui telefona es nega a identificar-se. La directora, informada de l´afer, telefona a la conselleria, i li diuen que la comissió tècnica del TIL ja està dissolta i no saben res de la telefonada.

El dia 12 de juliol telefonen des d´inspecció i diuen que el seu projecte no té l´informe favorable: que s´ha de canviar i que tenen cinc dies per fer-ho (!). Com pot ser que arribi un informe desfavorable si fins i tot la comissió tècnica ja s´havia dissolt?

L´equip directiu demana la instrucció per escrit. El 24 de juliol envien un correu electrònic sense firma on els comminen a modificar el projecte. Tampoc arriben instruccions per escrit. La directora, davant la impossibilitat de convocar el Consell Escolar, demana poder-ho fer a principi de setembre. Silenci administratiu. La decisió recau sobre la direcció del centre. De forma unilateral ha de decidir com reaccionar davant aquesta situació.

Arriba el 3 de setembre i segueix sense arribar cap document on s´informi si el seu projecte és correcte o què s´ha de modificar. Tampoc no arriben els professors que s´havien demanat amb perfil d´anglès. El dia 5 de setembre tot està organitzat per començar el curs. Ara sí, tornen a telefonar des d´inspecció informant que les instruccions ja s´han enviat. Finalment, arriben: s´ha de rectificar el desequilibri. No n´hi ha prou fent Educació Física, Música i algunes hores de Medi en castellà. Hi volen també les Matemàtiques. Del professorat necessari per impartir les assignatures en anglès, ni ha arribat ni se l´espera (dia 16 de setembre).

Conclusió: mentre hi ha mestres i pares, tot va vent en popa. Amb les vacances d´estiu comença una pressió brutal sobre l'equip directiu:

telefonades anònimes, correus sense signar€ perquè es canviï el projecte lingüístic. Finalment, hi ha més classes en castellà i no s´envia ningú que pugui ensenyar en anglès.

El Govern que presideix José Ramón Bauzá ha emprès una croada contra la llengua, la cultura i l'educació d´aquestes illes. Aquest és només un exemple, però estic segura que n´hi ha senalles.